Gmina Gąsawa realizuje projekt pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w Obudnie wraz z rozbudową świetlicy o taras oraz zagospodarowaniem terenów publicznych wokół - plac zabaw”.
Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 została podpisana 20 października 2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 897 336,40 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 660 350,76 zł,
2) budżetu państwa w kwocie 77 688,32 zł.
Pozostałe koszty stanowi wkład własny Gminy Gąsawa.