Gąsawa, dnia 14 maja 2020 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XIX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 20 maja 2020 roku (środa) o godz. 09:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz informacja na temat pieczy zastępczej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 7. Sprawozdanie Wójta z realizacji programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.
 8. Raport Wójta Gminy z realizacji działań w zakresie przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok.
 9. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa,
  2. wyrażenia zgodny na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa, położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa,
  3. rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości,
  4. rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, a w szczególności wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej na wszystkich obywateli Gmin/Powiatów/Województw oraz wydanie uchwały solidarnościowej,
  5. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Gąsawa,
  6. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
  7. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2020 rok,
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Jednocześnie zwracam uwagę, że z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa w obradach sesji uczestniczyć będą mogli radni, zaproszeni goście oraz obsługa.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Kazik