ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XLIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa;
  2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Gąsawa gmina Gąsawa;
  3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok;
  4. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gąsawa za rok 2021:
  1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gąsawa wotum zaufania.
 9. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2021 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego:
  1. wprowadzenie;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  3. wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gąsawie;
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gąsawa z działalności finansowej za rok 2021;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwał w sprawach:
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2021 rok,
   • udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gąsawa za 2021 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik