Gąsawa, dnia 7 lipca 2016 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XIX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2016 roku (piątek) o godz. 12:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie od 31 maja 2016 r. do dnia 14 lipca 2016 r. oraz informacja z realizacji uchwał Rady Gminy w Gąsawie podjętych na XVIII sesji.
 6. Składanie wniosków i interpelacji.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmieniająca uchwalę w sprawie podziału Gminy Gąsawa na stałe obwody głosowania,
  2. przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Piastowo-Rozalinowo,
  3. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gąsawa na lata 2016 - 2022,
  4. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chomiąża Szlachecka ozn. nr 76/28 o pow. 0,2611 ha,
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chomiąża Szlachecka ozn. nr 102/5 o pow. 0,0820 ha i nr 102/14,
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych na czas oznaczony do lat 3,
  8. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów,
  9. zorganizowanie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek budżetowych dla których organizatorem jest Gmina Gąsawa,
  10. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016 r.,
  11. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Gąsawa.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone na sesji.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Kazik