Zawiadamiam, że zwołuję II sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Rocznego programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
  2. ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Gąsawa;
  3. ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego rady gminy, wiceprzewodniczącego rady gminy, przewodniczących komisji stałych i pozostałych radnych;
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski;
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie .

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik