ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, ze zwołuję V sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 marca 2019 roku (wtorek) o godz.10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  2. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku,
  3. ustalenia dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gąsawa,
  4. metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat,
  5. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Annowo – Wiktorowo,
  7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Gąsawa z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych położonych w obrębach ewidencyjnych Annowo – Wiktorowo, Oćwieka i Rozalinowo – Piastowo,
  8. przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gąsawa na lata 2019-2024
  9. ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gąsawa, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane,
  10. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
  11. wprowadzenie zmian do budżetu gminy na rok 2019,
  12. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2023,
  13. powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Gąsawie,
  14. uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gąsawie na 2019 rok,
  15. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
  16. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
  17. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
  18. rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy,
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik