Gąsawa, dnia 16 września 2019 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję IX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Informacja z wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gąsawa na lata 2019-2022,
  2. przyjęcia Statutu Gminy Gąsawa,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Żnin, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Żnin,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gąsawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy,
  5. zmiany uchwały Nr XVII/133/2012 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  6. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019,
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019–2030.
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mariusz Kazik