Informuję, że prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest – głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2017 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, nie zawierające azbestu, lub dokonały tego już wcześniej i posiadają składowany eternit, mogą zgłosić się do Urzędu Gminy w Gąsawie (pokój nr 6), w celu wypełnienia stosownej deklaracji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie, nie będą uwzględnione.

Dofinansowanie będzie wynosiło do 70% kosztów zadania. Pozostała część kosztów (przynajmniej 30%) właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.

Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie. Do dofinansowania nie kwalifikują się natomiast koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Warunkiem skorzystania z dotacji, jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie (deklaracji) wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Gąsawa do dnia 15.03.2017 r.

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy w Gąsawie Pan Tadeusz Gołębiewski, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 23.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

UWAGA
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw przez 5 dni, tj. od 20 lutego 2017 r. do 24 lutego 2017 r. pełnione będą dyżury prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ul. Sądowej 2.