UWAGA
JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ PRZESTĘPSTWA

Prokuratura Rejonowa w Szubinie wraz z Ośrodkiem Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Szubinie z siedzibą w Żninie informuje, że w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach od 21.02.2020 r. do 28.02.2020 r. pełnione będą dyżury prokuratora.

Dyżury odbywać się będą w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Szubinie przy ul. Ogrodowej 14 oraz Ośrodka Zamiejscowego w Żninie przy ul. Sądowej 2.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać dodatkowe wsparcie od podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąsawie informuje, że Gmina Gąsawa przystąpiła do opracowania:

 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • Programu Wspierania Rodziny,
 • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z powyższym zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Gąsawa do samodzielnego wydrukowania i wypełnienia następujących ankiet:

 • Problemy społeczne w opinii mieszkańców (pobierz),
 • Równość szans kobiet i mężczyzn (pobierz),
 • Przemoc w rodzinie (pobierz).

Wypełnione ankiety prosimy do dnia 6 marca 2020 r. dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19.

Kierownik GOPS w Gąsawie
/-/ Katarzyna Kaźmierczak

pobierz

            Zawiadamiam, że zwołuję XVI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 roku ( piątek ) o godz. 8:00 w sali „ Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjecie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
  6. Informacja o złożonych interpelacjach i wnioskach przez radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gąsawa:
   2. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gąsawa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
   3. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 roku:
   4.  poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso:
   5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Gąsawa nieruchomości, położonych w Oćwiece, stanowiących własność Skarbu Państwa:
   6. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2020 rok
   7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030:
   8. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gąsawie na 2020 rok
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik