Informuję, że od dnia 27 kwietnia 2020 r. w godzinach od 8:00 do 12:00 czynna będzie kasa w Urzędzie Gminy w Gąsawie.

Osoby, które chcą dokonać płatności w kasie, proszę o zachowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa tzn. używanie rękawiczek, masek ochronnych i zachowanie bezpiecznych odległości.

Do kasy proszę podchodzić pojedynczo!

Wójt Gminy Gąsawa
/-/ Błażej Łabędzki

W związku z trwającymi pracami w zakresie przebudowy drogi gminnej Nowawieś Pałucka - Chomiąża Szlachecka oraz części drogi gminnej Osiny - Chomiąża Szlachecka informuję, że w dniach 21-24 kwietnia 2020 r. prowadzone będą prace polegające na układaniu masy bitumicznej na całej szerokości jezdni tych dróg. Wykonawca deklaruje, że prace prowadzone będą możliwie sprawnie, w celu zminimalizowania uciążliwości dla użytkowników drogi. Niemniej jednak podczas prowadzenia tych prac z uwagi na ich zakres i proces technologiczny, droga będzie okresowo nieprzejezdna. Za powstałe niedogodności w imieniu Inwestora – Gminy Gąsawa i Wykonawcy - przepraszam.

Wójt Gminy Gąsawa
/-/Błażej Łabędzki

Zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Gąsawa zwołana zostaje III nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2020-2030.
  6. Zakończenie sesji.

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej jest spowodowany koniecznością wprowadzenia do budżetu Gminy Gąsawa na 2020 rok dotacji w kwocie 500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie, dz. nr 428" oraz zabezpieczeniu środków finansowych na cząstkową naprawę dróg gminnych, dla którego przeprowadzono już procedury przetargowe, w wyniku których wartość potencjalnej umowy przekraczałaby środki zabezpieczone w planie budżetu oraz wyrażenia zgody na niewyodrębnianie w budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołeckie.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik