Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żninie przesyła rozporządzenie Nr 4/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie ustalenia środków zmienjszających ryzyko wystąpienia grypy ptaków i wzmocnienie środków bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach utzymujących drób na terenie powiatu żnińskiego.

Treść rozporządzenia dostępna tutaj.

ZAKAZ WPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH, ROZTOPOWYCH ORAZ DRENAŻOWYCH DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm) obowiązuje zakaz wprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 28 ust. 4a w/w ustawy, wprowadzanie wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do kanalizacji sanitarnej stanowi wykroczenie i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10000 zł.

W celu wyegzekwowania przestrzegania wskazanego zakazu prowadzone będą kontrole zmierzające do ustalenia posesji, z których dokonuje się wprowadzenia do kanalizacji sanitarnej wód opadowych, roztopowych, będących skutkiem opadów atmosferycznych oraz wód drenażowych. Wobec właścicieli posesji, u których zostanie stwierdzone nielegalne odprowadzanie wód opadowych, roztopowych lub drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej zostaną wyciągnięte stosowne konsekwencje. Zakład wzywa właścicieli posesji, z których wody opadowe, roztopowe bądź drenażowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

Podstawa prawna:
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Art. 28 ust. 4a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

Kierownik Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński

Nadleśnictwo Gołąbki informuje, że od dnia 16.06.2021 r. do 30.09.2021 r. będą prowadzone prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictwa Oćwieka w oddz. 26Ac, 26Af, które położone są bezpośrednio przy drodze nr 130632C, relacji Niestronno - Osiny, pod zarządem Urzędu Gminy w Gąsawie.

W ramach powyższych prac prowadzonych w sąsiedztwie w/w drogi, nie będzie zachodziła konieczność obalania ścinanych drzew bezpośrednio na drogę. W związku z tym nie przewiduje się utrudnień dla uczestników ruchu drogowego.

Mapa sytuacyjna dostępna tutaj.

Zawiadamiam, że zwołuję VI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli (3 uchwały);
  • zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2021 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze - 15 czerwca 2021 roku - godzina 12:00 - świetlica wiejska w Nowejwsi Pałuckiej