Tablica informacyjna - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Gąsawa złożyła w 2021 r. kolejny wniosek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, o dofinansowanie zadania, polegającego na gruntownej przebudowie trzech kolejnych dróg gminnych: w Godawach (od końca zwartej zabudowy w kierunku lasu), w Łysininie (od skrzyżowania z drogą powiatową do Zakładu Rybackiego) oraz w Szelejewie (od drogi powiatowej w kierunku Grochowisk Szlacheckich). W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku, w dniu 22 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy Gąsawa podpisał z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie tego zadnia. Następnym krokiem w realizacji tego przedsięwzięcia było ogłoszenie i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Przetarg został podzielony na trzy części (zadania), odrębnie dla każdej z tych dróg. Zadanie nr 1 – przebudowę drogi w Godawach wykonywało Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o. z Olszy k/ Mogilna, natomiast zadanie nr 2 i 3 (drogi w Łysininie i Szelejewie) Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki z Gniezna. Prace przy drodze w Godawach polegały na wykonaniu nowej nawierzchni z dwóch warstw asfaltobetonu (wiążącej i ścieralnej), wykonaniu poboczy z tłucznia, zjazdów na posesje, udrożnieniu i wyprofilowaniu rowów odwadniających oraz montażu oznakowania. Wartość robót budowlanych wyniosła 991 347,65 zł.

Na drodze w Łysininie, wykonany został (długo oczekiwany) chodnik z kostki polbruk o szerokości 2 m, nowa nawierzchnia z dwóch warstw asfaltobetonu o szerokości 4,5 m, pobocze z tłucznia, zjazdy, oznakowanie. Wartość tych prac opiewa na kwotę 636 696,06 zł. Z kolei na drodze w Szelejewie również została ułożona nowa nawierzchnia z asfaltobetonu, został przełożony i wyregulowany chodnik, studzienki kanalizacyjne, wykonano zjazdy, przejście dla pieszych wraz z oświetleniem oraz oznakowanie drogowe. Powyższe prace kosztowały 896 563,88 zł i pozwoliły na dokończenie przebudowy drogi relacji Szelejewo – Grochowiska Szlacheckie. Tym samym cały ciąg przedmiotowej drogi (od drogi powiatowej aż do granicy z gminą Rogowo), został w trzech etapach poddany przebudowie.

Przebudowa tych dróg nie byłaby możliwa, gdyby nie uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w wysokości 1 231 668,00 zł. Dzięki temu stan kolejnych 1430 m dróg gminnych znacząco się poprawił.

Tablica informacyjna - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg