Rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych płatności realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 - program rolnośrodowiskowy (PRŚ), zalesianie gruntów rolnych – schemat I (ZGR) oraz w ramach PROW 2014-2020 - działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, płatności do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), jest zobowiązany do spełniania wymogów podstawowych w zakresie zarządzania, wynikających z prawa unijnego, określonych w załączniku Nr II do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1306/2013 dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, m.in. utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej. Jednocześnie płatności bezpośrednie oraz ONW mogą zostać przyznane do kwalifikowanych obszarów, na których prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych. Zamierzone i planowane prace inwestycyjne nie są przypadkami działania siły wyższej czy też nadzwyczajnymi okolicznościami.

Tym samym, jeżeli rolnik posiada informację, iż w danym roku na gruntach będących w jego posiadaniu rozpoczną się prace inwestycyjne, przedmiotowych gruntów nie powinien zgłaszać do płatności. Prace związane z budową drogi wymagają wyłączenia takich gruntów z produkcji rolnej. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o przyznanie płatności obszarowych oraz ONW, rolnik poweźmie informację o rozpoczęciu prac inwestycyjnych powinien grunty, na których rozpoczęto takie prace wycofać z wniosku o przyznanie płatności na dany rok. Wysokość płatności obszarowych w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnościami obszarowymi i stawek płatności za 1 ha tej powierzchni, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości oraz niezgodności. Rolnik może więc zgłosić do płatności bezpośrednich powierzchnię gruntów rolnych mniejszą od tej jaką wykazał w roku ubiegłym, jednocześnie nie będzie się to wiązało z nałożeniem sankcji czy jakichkolwiek innych kar. Beneficjentowi w związku z mniejszą deklaracją przyznana zostanie płatność do tej wnioskowanej powierzchni. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że prace inwestycyjne, a tym samym wyłączenie z użytkowania rolniczego części gruntów objętych 5 – letnim zobowiązaniem ONW, mogą spowodować zmniejszenie powierzchni gruntów objętych zobowiązaniem (do prowadzenia działalności rolniczej na powierzchni nie mniejszej, niż ta za którą rolnik otrzymał pierwszą płatność). W przypadku stwierdzenia przez ARiMR, zmniejszenia powierzchni obszarów ONW objętych 5 – letnim zobowiązaniem, przyznana dotychczas pomoc ONW do tych gruntów może podlegać zwrotowi.

Rolnicy realizujący działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 - program rolnośrodowiskowy, zalesianie gruntów rolnych oraz w ramach PROW 2014-2020 - działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, inwestycje w rozwój obszarów leśnych są zobowiązani do zachowania obszaru działek rolnych, do których została przyznana pierwsza płatność. W przypadku tych programów, gdy zostanie stwierdzone przez ARiMR zmniejszenie powierzchni obszarów objętych zobowiązaniem, beneficjenci programów są zobowiązani do zwrotu otrzymanego dofinasowania do gruntów, na których zaprzestano realizacji zobowiązania. W tym miejscu należy wskazać, że rolnik składając wniosek o przyznanie płatności zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie płatności lub pomocy finansowej, objętych wnioskiem o przyznanie płatności, o każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia przyznania płatności lub pomocy finansowej, objętych wnioskiem o przyznanie płatności, w szczególności gdy zmiana dotyczy: wykorzystywania gruntów rolnych, wielkości powierzchni upraw. Ponadto jest zobowiązany do utrzymywania wszystkich gruntów, na których prowadzona jest działalność rolnicza zgodnie z normami oraz przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, realizacji 5-letniego zobowiązania rolnośrodowiskowego albo zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego albo zobowiązania ekologicznego, prowadzenia działalności rolniczej na powierzchni nie mniejszej od tej, za którą otrzymał w pierwszym roku pomoc finansową. Pełna treść zobowiązania dostępna jest na ostatniej stronie wniosku o przyznanie płatności.

Mając na uwadze różnorodność zobowiązań i obowiązków rolników w ramach poszczególnych programów pomocowych wdrażanych przez Biura Powiatowe bądź Oddział Regionalny ARiMR, należy podkreślić indywidualny charakter prowadzonych spraw. Tym samym to na rolniku spoczywa obowiązek niezwłocznego informowania Agencji o wszelkich zmianach mogących mieć wpływa na realizowane przez niego programy pomocowe.

Informacja od Dyrektora OR KRUS w Bydgoszczy

List dotyczący szkód 2017