Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 3 listopada 2022 roku (czwartek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
  2. Omówienie propozycji podziału pozostałych ponadplanowych dochodów do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok i zmian w budżecie Gminy.
  3. Rozpatrzenie wniosku o sprzedaż nieruchomości gruntowej.
  4. Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 r.
  5. Omówienie projektu uchwały rocznego programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
  6. Pismo Nadleśnictwa Gołąbki dotyczące wydzierżawienie przez Gminę dróg leśnych.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie.