Zawiadamiam, że zwołuję X nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 w hali sportowej w Gąsawie przy ul. Leszka Białego 6 z następująctm porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
  • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2022 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2032.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie
Mariusz Kazik

Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego), masz ustawowy obowiązek złożyć deklarację o uruchomionym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wejdź na stronę www.ceeb.gov.pl i złóż deklarację.

Terminy składania deklaracji:
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 roku: 30 czerwca 2022 r.,
- dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 roku: 14 dni od dnia uruchomienia.

Deklarację można również złożyć w formie papierowej - wypełniony formularz można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 8.

Więcej informacji oraz wzory deklaracji uzyskać można na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Wójt Gminy Gąsawa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gąsawa na 2022 rok dostępny tutaj.

Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 17 grudnia 2021 roku (piątek) o godz. 9:00 w świetlicy wiejskiej w Obudnie odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad: