Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 22 lutego 2023 roku (środa) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przebudowa drogi 130606C Marcinkowo Górne - Komratowo.
 3. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gąsawa;
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa;
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa położonych w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie - Małe;
  4. określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
  5. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  6. określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów;
  7. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok;
  8. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2023-2032.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.