Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje rodzice nie żyją lub zmarła im tylko matka a ojciec jest nieznany, mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Dodatek ten nie przysługuje wdowom, które pobierają rentę rodzinną po mężu.

Dodatek sierocy nie jest świadczeniem samoistnym. Przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej lub jej części po zmarłym rodzicu i faktycznie pobierającej to świadczenie. Wypłacany jest tylko przy rencie rodzinnej żadnym innym świadczeniu. Nie stanowi przeszkody w przyznaniu dodatku fakt przebywania sieroty zupełnej w rodzinie zastępczej.

Co prawda dodatek sierocy można otrzymać bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, ale to nie oznacza, że wdowy, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym mężu, mają do niego prawo. Tak nie jest. Bez względu na wiek prawo do dodatku mają osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wysokość dodatku zmienia się co roku wraz z waloryzacją świadczeń. Obecnie wynosi 553,30 zł miesięcznie. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba będąca sierotą zupełną, każdej z nich przysługuje pełna kwota dodatku dla sieroty zupełnej.

Dodatek sierocy tylko na wniosek
ZUS nie przyznaje dodatku dla sieroty zupełnej z urzędu. Trzeba złożyć wniosek (druk ERRD) i dołączyć do niego dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, to należy dołączyć dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.