Zawiadomienie

Zawiadamiamy, że w dniu 22 marca 2024 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali nr 15 Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 19 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Gospodarczego i Finansów, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Wychowania, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Gąsawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad.
 2. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gąsawa;
  2. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet, oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom Gminy Gąsawa;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa;
  4. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2024 rok;
  5. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2024-2036;
  6. przekazania petycji według właściwości.
 3. Rozpatrzenie wniosków w sprawach:
  1. sprzedaży części gruntu z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie-Małe;
  2. utwardzenie drogi działka nr 103 w miejscowości Drewno - osada Grabina, Szrama.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.