ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LXVIII sesję Rady Miejskiej w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 14:30 w sali "Stodoła" w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Wręczenie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał.
 7. Informacja o złożonych interpelacjach i wnioskach.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Gąsawa;
  2. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet, oraz zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom Gminy Gąsawa;
  3. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa;
  4. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2024 rok;
  5. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2024-2036;
  6. przekazania petycji według właściwości.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Kazik