ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję XLIX sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku (piątek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy i XIV, XV, XVI, XVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok;
  2. ustalenia na 2023 rok stawek podatku od nieruchomości;
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
  4. określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów;
  5. określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru;
  6. określenia dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gąsawa;
  8. wyrażenia zgody na zawarcie, z dotychczasowymi najemcami kolejnych umów najmu na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa;
  9. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2022 rok;
  10. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2032;
  11. rozpatrzenie skargi.
 8. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2021 przez zobowiązane osoby.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Gąsawie o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych za 2021 rok.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik