ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję L sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Rocznego Programu Współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
  2. określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru;
  3. określenia dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
  4. zmiany uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku;
  5. zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na2022 rok;
  6. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP;
  7. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców;
  8. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok;
  9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa na lata 2022-2032.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik