ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LIV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
 4. Podziękowania za pracę na rzecz lokalnej społeczności dla ustępujących sołtysów z kadencji 2019-2023.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 7. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcami i najemcami kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gąsawa;
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa położonych w obrębie ewidencyjnym Gąsawa;
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa położonych w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie - Małe;
  4. określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru;
  5. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  6. określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów;
  7. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok;
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2023 - 2032;
  9. rozpatrzenia skargi.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik