ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że zwołuję LV sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 marca 2023 roku (czwartek) o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury "Stodoła" w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Informacja o złożonych przez radnych interpelacjach i wnioskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Gąsawa:
  1. wprowadzenie;
  2. dyskusja;
  3. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso;
  2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Gąsawa na 2023 rok;
  3. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąsawa za lata 2023-2032.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kazik