Informuję, iż prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie dotacji na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąsawa - głównie eternitu.

Osoby, które zamierzają w 2023 r. wymienić pokrycie dachowe z eternitu na inne, niezawierające azbestu lub posiadają składowany eternit, mogą składać w Urzędzie Gminy w Gąsawie (pokój nr 6) wnioski o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
Dofinansowanie będzie mogło wynosić do 100% kosztów zadania. Część nieobjętą dofinansowaniem właściciele nieruchomości będą zobowiązani do pokrycia we własnym zakresie.
Dofinansowaniu będą podlegały koszty demontażu pokryć dachowych i elewacji wykonanych z materiałów zawierających azbest, odbiór już zdemontowanych odpadów azbestowych, transport na składowisko odpadów niebezpiecznych i ich unieszkodliwienie.
Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Warunkiem skorzystania z dotacji jest ujęcie danego obiektu, na którym znajdują się wyroby zawierające azbest w Bazie Azbestowej i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy w Gąsawie do dnia 28 kwietnia 2023 r.
Bliższych informacji udziela p. Marcin Katulski, pokój nr 6, tel. (52) 303 62 35.
Wniosek do pobrania tutaj.