Zawiadomienie

                                                                                             

            Zawiadamiam, że zwołuję III sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracy Rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok,
  2. ustalenia na 2019 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
  4. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
  5. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie .

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik