Zawiadamiam, że zwołuję VI sesję Rady Gminy w Gąsawie, która odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku (czwartek) godz. 10:00 w sali „Stodoła” w Gminnym Centrum Kultury w Gąsawie przy ul. Żnińskiej 3a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym oraz informacja z realizacji uchwał.
 6. Sprawozdanie Wójta z realizacji programu współpracy Gminy Gąsawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok
 7. Informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe z terenu gminy Gąsawa za 2018 rok
 8. Informacja dotycząca prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowa budynku inwentarskiego dla chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 225/2 i 225/3 obręb Szelejewo gmina Gąsawa.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gąsawa, położonych w obrębie ewidencyjnym Annowo-Wiktorowo
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Gąsawa ozn. nr 6, położonego w budynku w Nowejwsi Pałuckiej 24.
  4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Gąsawa prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębach ewidencyjnych Obudno i Rozalinowo - Piastowo.
  5. wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2019 rok,
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy

           Mariusz Kazik

„Żyj aktywnie” – pod takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje w tym roku Dzień dla Osób z Niepełnosprawnością. Z wiedzy i porad specjalistów będzie można skorzystać w całej Polsce, w tym w kilku miastach województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W Polsce żyje nawet 7 mln osób niepełnosprawnych. Jedynie, co trzecia jest czynna zawodowo.  Dlatego w tym roku Dzień Osób z Niepełnosprawnością organizujemy pod hasłem  „Żyj aktywnie!”. Chcemy zachęcić osoby z niepełnosprawnościami do rozwijania swoich talentów, poszukiwania możliwości rozwoju, by pamiętały o zdrowym stylu życia, ale też zmotywować do aktywności zawodowej - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Gmina Gąsawa bierze udział w projekcie „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu przedsięwzięciu strażacy ochotnicy z Gąsawy, Nowejwsi Pałuckiej i Obudna zyskają wyposażenie osobiste w postaci ubrań specjalnych, radiotelefonów nasobnych i hełmów o łącznej wartości 19.800,00 zł. 85% tej kwoty pokrywa Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego, 15 % to wkład własny uczestnika projektu pochodzący z budżetu Gminy Gąsawa.

Tekst: Paweł Kranz

pobierz informację