Wójt Gminy Gąsawa

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Gąsawa na 2017 rok - pobierz

Informujemy, iż na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnejoraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w Powiecie Żnińskim będą funkcjonować 3 punkty nieopdłatnej pomocy prawnej: w Barcinie, Janowcu Wielkopolskim oraz w Żninie.

Więcej informacji w ULOTCE

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017 r.

Do 31 stycznia 2017 r. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r.

Zadeklarowana w 2017 r. podstawa wymiaru składki dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która od 1 stycznia 2017 r. stanowi kwotę 2000 zł.

W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 180 zł (tj. 9% x 2000 zł minimalnego wynagrodzenia za pracę).