W dniu 14 grudnia br. wizytę w naszej gminie złożyła Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa Kozanecka. Podczas spotkania w urzędzie Pani Poseł przekazała na ręce Wójta Gminy Gąsawa Pana Błażeja Łabędzkiego symboliczny czek na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych termomodernizacji pięciu budynków stanowiących własność Gminy Gąsawa.

W trakcie wizyty Pani Poseł miała okazję zobaczyć zrealizowane w tym roku inwestycje, które również dofinansowane były ze środków pochodzących z budżetu państwa – zmodernizowaną stację uzdatniania wody i wyremontowaną halę sportową.

Zakład Robót Publicznych w Gąsawie informuje, że dnia 15 grudnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 9:00 – 13:00 z uwagi na budowę nowego odcinka sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody do mieszkańców ul. Słonecznej oraz mieszkańców ul. Ogrodowej do wysokości skrzyżowania z ul. Sportową w Gąsawie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Kierownik ZRP w Gąsawie
/-/ Leszek Kuchciński

Gmina Gąsawa dzięki dobrej współpracy i zdecydowanym działaniom Wójta Gminy Gąsawa i Rady Gminy w Gąsawie, przy wydatnym wsparciu Pani Poseł Ewy Kozaneckiej zrealizowała znaczące inwestycje. Mowa tu o:

Rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem
wartość całkowita inwestycji: 2.915.032,34 zł
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 1.994.203,00 zł

Remoncie budynku hali sportowej w Gąsawie
wartość całkowita: 1.984.496,00 zł
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 945.200,00 zł - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
wysokość dofinansowania z budżetu państwa: 678.740,00 - Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Gąsawa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Gąsawa” w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych.

Umowę o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji przedmiotowego projektu zawarto w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu kompleksowej termomodernizacji budynków publicznych, w tym:

  • budynku szatniowo - sanitarnego w Gąsawie,
  • budynku Gminnego Centrum Kultury „Stodoła”,
  • budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Laskach Wielkich,
  • budynku „nowej” szkoły w Szelejewie,
  • budynku „starej” szkoły w Szelejewie,

polegającej na wymianie źródeł ciepła, ociepleniu stropodachu i ścian zewnętrznych, wymianie stolarki oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na obiekcie szatniowo - sanitarnym. Zakres prac ustalony został na podstawie sporządzonych audytów energetycznych, które pozwoliły na zdiagnozowanie problemów i potrzeb otoczenia społeczno- gospodarczego w Gminie.

Podejmowane działanie ma na celu podniesienie efektywności energetycznej w sektorze publicznym Gminy, jak również zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii. Projekt oddziaływać będzie również na generowanie oszczędności kosztów.

Bezpośrednim efektem będzie także redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów, uwalnianych do powietrza, co wpłynie na poprawę jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego.

Wartość całkowita projektu, zgodnie z podpisaną umową wyniesie 2.329.053,27 zł.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu to 2.083.390,62 zł i obejmuje dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na poziomie nie wyższym niż 83,77 % co stanowi kwotę do 1.745.226,45 zł.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), Urząd Gminy w Gąsawie informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

W związku z wejściem w życie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, od 1 stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór odpadów z uprawnionym podmiotem (wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Gminy w Gąsawie oraz na stronie internetowej www.gasawa.bip.net.pl w zakładce Gospodarka Odpadami).

W dniu 6 lipca 2020 roku Urząd Gminy w Gąsawie odwiedziła Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa Kozanecka. Podczas spotkanie z Wójtem Gminy Gąsawa Panem Błażejem Łabędzkim oraz radnym Rady Gminy w Gąsawie Panem Pawłem Brzykcym omówiono bieżące sprawy dotyczące nasze gminy.

Loga funduszy europejskich

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" podpisana została umowa pomiędzy Gminą Gąsawa a Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pod nazwą "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Otrzymane bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup nowoczesnego sprzęt komputerowego wraz z oprogramowaniem. Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Laptopy trafią do naszych szkół podstawowych, a dyrektorzy placówek wypożyczą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

W piątek 24 kwietnia br. Urząd Gminy w Gąsawie odwiedziła Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kozanecka. Podczas wizyty Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki podziękował Pani Poseł za zaangażowanie w bieżące problemy naszej gminy i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gąsawie wraz z wyposażeniem, dz. nr 428" w kwocie 2 mln zł.

Ponadto Pani Poseł na rzecz Urzędu Gminy przekazała maseczki oraz przyłbice ochronne.
Serdecznie dziękujemy!